Bí Tích Hòa Giải
PDF Print E-mail

 

GIẢI TỘI (CONFESSION)

 

THỨ HAI - THỨ SÁU (MON - FRI)

15 PHÚT TRƯỚC THÁNH LỄ (15 MINUTES PRIOR TO MASS)


THỨ BẢY (SATURDAY)

5:30 - 6:30 pm

Ngoài ra xin liên lạc với Linh Mục (Please contact the Priests for special needs)

Last Updated on Friday, 21 October 2011 17:02