Lịch sử giáo xứ

Unauthorized

This server could not verify that you the credentials required.

browser doesn't understand how to supply are authorized to access the document credentials (e.g., bad password), or your requested. Either you supplied the wrong 401 Unauthorized

lich su gx

 Founded in 1985 in Houston,TX to serve the spiritual needs of Vietnamese. Our Lady Of Lavang is one of the largest Vietnamese Catholic communities in US.  However, our doors are widely opened to all people who wish to join in.

 

  • Our Lady of Lavang Church

  • Linh Đài Đức Mẹ Lavang
Tiệc Mừng Sau Hội Chợ Thu Yêu Thương 2012 PDF Print E-mail

TiŒc MØng sau h¶i ch® THU YÊU THÐ÷NG 2012.

            Sau khi h¶i ch® Thu Yêu ThÜÖng 2012( 05,06 và 07-10-2012)k‰t thúc m¶t tuÀn lÍ,ngày 14-10-122,nh»ng ngÜ©i tham gia vào các hoåt Ƕng h¶i ch® nhÆn ÇÜ®c tin tØ ÇiŒn thoåi ho¥c email do các vÎ trong ban t° chÙc thông báo là quš Cha có nhã š m©i m†i ngÜ©i và phÓi ngÅu cùng các Cha xum h†p và tham d¿ bu°i tiŒc t° chÙc vào lúc 7 gi© tÓi Chúa NhÆt,21-10-12,tåi h¶i trÜ©ng Thánh MÅu v§i møc Çích là Cha-con xum vÀy sau nh»ng ngày vÃt Ç‹ Çem låi th¡ng l®i vÈ vang cho giáo xÙ(K‰t quä thu ÇÜ®c $455,118.16).

            Thánh LÍ chiŠu h‰t thúc lúc 7 gi© 05,khách m©i ti‰n vào h¶i trÜ©ng ÇÜ®c Cha phó Thomas TrÀn Thiên Ân ÇÙng tåi cºa Çón và m©i vào phòng tiŒc;nhiŠu ngÜ©i lÃy làm cäm Ƕng vŠ lòng Üu ái cûa hai Cha,qua viŒc Çón ti‰p cûa Cha phó;nói là khách m©i cho có vÈ nhÜ ngoài xã h¶i vì khi nói ljn tiŒc tùng là phäi có chû và khách chÙ th¿c s¿,Çây cÛng chÌ là nh»ng con chiên,trong Çoàn chiên cûa hai Cha,ÇÜ®c các Cha dìu d¡t,hܧng dÅn vŠ tâm linh và tâm lš trên ÇÜ©ng ljn v§i Chúa. GÀn ljn gi© vào tiŒc,sÓ khách tham d¿ Çã gÀn 30 bàn;trên sân khÃu,nhåc Çang tr°i lên v§i cu¶c rút sÓ trúng thܪng do hai MC là chÎ Michelle Hoàng và anh TrÀn Khánh DÜ ÇiŠu khi‹n.ñ‰n gi© khai måc,chÜÖng trình rút sÓ tåm ngÜng;chi Michelle kính m©i Cha chánh xÙ lên tuyên bÓ lš do.Cha chánh xÙ Gioan Baotixita NguyÍn ñÙc VÜ®ng lên sân khÃu và cho bi‰t lš do là xum h†p sau nh»ng ngày cùng nhau vÃt vä và th‹ hiŒn tình Çoàn k‰t cao Ƕ,trong kÿ h¶i ch® vØa qua,Ç‹ Çåt k‰t qûa trên s¿ mong Ç®i cûa m†i ngÜ©i;ti‰p theo,Cha ban phép cho cûa æn và chúc m†i ngÜ©i ngon miŒng v§i b»a tiŒc vui trong th¡ng l®i.Các Cha và m†i ngÜ©i vào tiŒc theo lÓi t¿ phøc vø vào lúc 7 gi© 20;các món æn do các bà thu¶c các h¶i Çoàn th¿c hiŒn có ti‰ng là ngon và ÇÆm Çà,ÇÜ®c x‰p vào loåi bÕ môi trôi miŒng.Trong khi các Cha và m†i ngÜ©i thܪng thÙc nh»ng món æn thì chÜÖng trình ca nhåc giúp vui b¡t ÇÀu vÖi nh»ng ti‰ng hát cûa các ca viên thu¶c các ca Çoàn;xen kë v§i ca nhåc là cu¶c rút sÓ lÃy thܪng.ChÜÖng trình ca nhåc hôm nay hÃp dÅn gÃp b¶i vì có phÀn Çóng góp cûa Cha phó và ca sï PhÜÖng HÒng Ng†c;ti‰ng hát cûa Cha phó và 4 anh trong các ca Çoàn Çã làm cho th¿c khách say mê và ngon miŒng thêm.Ca sï Ph Hg Ng†c,n°i danh tØ trÜÖc næm 1975, nguyên là giáo dân cûa giáo xÙ ñÙc MË La Vang;vì vÆy,chÎ luôn g¡n bó v§i các chÜÖng trình Çåi nhåc h¶i cûa giáo xÙ.Hôm nay chΠljn Çây do l©i m©i và lòng cäm m‰n mà chÎ luôn dành cho LaVang;sau khi MC Michelle gi§i thiŒu,chÎ lên sân khÃu và trình bày liên tøc 3 ca khúc Ç‹ kính t¥ng qúy Cha va toàn th‹ h¶i trÜ©ng.Ti‰p theo chÎ Ph Hg Ng†c,các ca sï cây nhà lá vÜ©n liên tøc trình bày nh»ng ca khúc thu¶c loåi dân ca cho ljn khi mãn tiŒc.Trong khi m†i ngÜ©i thܪng thÙc ca nhåc và các món æn thì Cha phó luôn Çi t§i Çi lui không ngoài møc Çích lo cho b»a tiŒc ÇÜ®c chu toàn,còn Cha chánh xÙ thì ljn các bàn Ç‹ thæm hÕi và t¥ng qùa cho tØng ngÜ©i;qùa t¥ng cûa Cha là c‡ tràng håt nhË,ÇËp và mÏ thuÆt,Ç¿ng trong h¶p nh¿a mà Cha Çã mua nhân chuy‰n hành hÜÖng ÇÃt thánh và mÃy nܧc Âu Châu trܧc Çây.Là chû tiŒc nhÜng các Cha chÌ dùng b»a cho có lŒ thôi,còn hÀu h‰t thì gi© các Cha dành cho m†i ngÜ©i;n¶i th©i gian Cha chánh xÙ Çi t¥ng qùa cÛng h‰t hÖn m¶t ti‰ng ÇÒng hÒ rÒi m§i trª låi bàn.ñ‰n 8:45,lác Çác,m¶t sÓ khách Çã ra vŠ và ti‰p tøc cho ljn 9:05 thì chÌ còn låi mÃy vÎ và m¶t sÓ bån trÈ.

            Sau khi khách ra vŠ h‰t thì h¶i trÜ©ng trª nên bŠ b¶n,nhÜng nh© s¿ hy sinh cûa m¶t sÓ qúy vÎ và các bån trÈ Çã nán låi Ç‹ d†n dËp nên chÌ sau 25 phút,h¶i trÜ©ng Çã trª låi ngæn n¡p và såch së.V§i qúy bà phø trách vŠ Äm th¿c thì ch¡c phäi ljn nºa Çêm m§i có th‹ r©i h¶i trÜ©ng.Xin cäm Ön và thán phøc lòng nhiŒt thành,hy sinh và vÎ tha cûa qúy vÎ và các bån trÈ.

                                                         Giáo xÙ ñÙc MË La Vang,Chúa NhÆt 21-10-2012.

                                                                                  Gia Bình ghi låi.

 
Cha cố Vinh Sơn NGUYỄN HỮU DỤ,OP. PDF Print E-mail

Cha cố Vinh Sơn NGUYỄN HỮU DỤ,OP.

Đã vĩnh viễn ra đi!

Sáng Thứ Hai,12-01-2009,cộng đồng dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ La Vang,tổng giáo phận Galveston-Houston,nhận được tin buồn:

Cha cố Vinh Sơn Nguyễn Hữu Dụ,OP.
Sinh năm 1920 tại Thái Bình,Bắc Việt,Việt Nam.
Từ trần lúc 7 giờ 47 phút sáng Thứ Hai,12-01-2009.
Tại Houston,Texas, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 89 tuổi.

Sau một thời gian dài đau yếu tại bệnh viện và viện dưỡng lão,sức khỏe của Cha Cố ngày càng suy yếu;vì vậy,mọi người đã có sửa soạn tâm lý về sự ra đi của Cha,nhưng khi nghe tin trên,ai nấy không tránh khỏi những xúc động và bùi ngùi.

Qua các đài phát thanh,cáo phó của phụ tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại cùng huyết tộc và linh tộc về sự ra đi của Cha cố Vinh Sơn Nguyễn Hữu Dụ,OP, được loan truyền rộng rãi,kèm theo các chương trình cầu nguyện,thăm viếng tại nhà quàn American Heritage,số 10710 đường Veterans Memorial,Houston,TX 77038 và Thánh lễ tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang,số 12320 đường Old Foltin,Houston,TX 77086.Tiếp theo là những phân ưu với dòng Đa Minh và tang quyến của các cộng đồng,cơ quan và đoàn thể:

-Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam,tổng giáo phận Galveston-Houston.

-Các Cha.Thày,Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chánh,các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành,các chi tộc và cộng đồng dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ La Vang.

-Hội Đồng Mục Vụ giáo xư La Vang nhiệm kỳ 1994-1996.

-Hội đồng hương Thái Bình.

-Hội đồng hương Cao Xá.

-Đài phát thanh Little Sài Gòn.

-Anh em cựu chủng sinh Đa Minh VN hải ngoại.

-Hội HO Bắc Houston.

Chiếu theo cáo phó,ngoài chương trình cầu nguyện và thăm viếng tại nhà quàn,các buổi cầu nguyện,thăm viếng và Thánh Lễ dành cho Cha cố Vinh Sơn được niêm yết tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang:

-Thánh Lễ đưa chân:6 giờ chiều ngày 14-01-09.

-Thánh lễ phát tang,cầu nguyện và thăm viếng từ 6 đến 9 giờ tối ngày 15-01-09.

-Thánh Lễ,cầu nguyện và thăm viếng từ 6 đến 9 giờ tối ngày 16-01-09.

-Thánh lễ an táng;10 giờ sáng ngày 17-01-09.

Theo thông báo thì việc tổ chức tang lễ cho Cha Cố lẽ ra được tổ chức tại Thánh Đường;tuy nhiên,một điều đáng tiếc là Thánh Đường còn đang phải sửa chữa những hư hại do bão Ike gây ra hồi tháng 9-08 nên các nghi lễ phải cử hành tại hội trường Thánh Mẫu và nhà lều (Pavilion) của giáo xứ.

Thứ Tư,14-01-09:

Thánh lễ đưa chân Cha cố Vinh Sơn được cử hành tại hội trường Thánh Mẫu vào lúc 6 giờ chiều do Cha Đỗ Văn Chung,OP, chủ tế và 5 Cha đồng tế.Thật là một sự ngẫu nhiên và ý nghĩa vì hội trường này do chính Cha Cố xây dựng và tổ chức lễ khánh thành để dâng kính Thánh Mẫu năm xưa.Thánh Lễ bắt đầu khi ca đoàn Thành Tâm cất tiếng hát: "Lạy Chúa,xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời..."

Trong phần chia xẻ Lời Chúa,Cha chủ tế đã nói lên sự liên hệ của Cha Cố với Chúa Kitô,với các tín hữu.Thiên Chúa luôn ở trong Ngài;tình yêu Thiên Chúa của Cha Cố qua sự hiến thân phụng sự Thiên Chúa và phục vụ dân Chúa một cách hăng say và nhiễt tình.Cha Cố tôn thờ Thiên Chúa, tôn kính Mẹ La Vang và luôn phó thác đoàn chiên trong tay Chúa và Mẹ.Sau cùng,Cha chủ tế xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Cha Cố và cũng xin Ngài nhớ đến đoàn chiên La Vang.

Sau Thánh lễ,liên huynh đoàn Đa Minh và các hội đoàn cầu nguyện từ 7 đến 8 giờ,từ 8 đến 9 giờ là giờ cầu nguyện của hội các bà mẹ Công Giáo,các hội đoàn Công Công Giáo Tiến Hành và các chi tộc giáo xứ Đức Mẹ La Vang.

Thứ Năm,15-01-09:

Thánh lễ phát tang cho Cha Cố được cử hành tại nhà lều vì ban tổ chức tang lễ ước lượng số người tham dự rất đông nên hội trường TM không đáp ứng được.Vì vậy,ban kỹ thuật của giáo xứ do ông Nguyễn Văn Kỷ đảm nhiệm đã biến sân khấu đại nhạc hội "Xuân Yêu Thương"trong nhà lều mấy hôm trước thành gian cung thánh tôn nghiêm và khang trang.Thời tiết đang là mùa đông nên nhà lều được che kín bằng những tấm màn đẹp và trang nhã. Để sưởi ấm,bên trong nhà lều còn được trang bị 5 đèn và 6 lò sưởi bằng ga;vì vậy,không khí trong lều trở nên ấm áp.

Trước giờ hành lễ,linh cữu Cha Cố được chuyển lên Cung Thánh.Thánh Lễ do Cha Phan Đức Đổng,OP,nghĩa tử của Cha Cố,chủ tế cùng 13 Cha đồng tế và 3 thày Phó Tế cử hành lúc 6 giờ chiều.Về Thánh Ca do ca đoàn La Vang của giáo xứ đảm nhận.

Trong phần chia xẻ Lời Chúa,Cha chủ tế nhắc lại tiểu sử Cha Cố trong 73 năm khấn dòng và 63 năm Thiên Chức Linh Mục.Suốt cuộc đời,Cha Cố hăng say rao giảng Tin Mừng và phục vụ con chiên.Cuối lễ,Cha nghĩa tử, đại diện linh tộc và huyết tộc của Cha Cố,cám ơn Cha cựu bề trên phụ tỉnh dòng Đa Minh hải ngoại,các Cha,các Thày,Mẹ Bề Trên và các Sơ,các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành,ca đoàn cùng toàn thể đồng hương đã cùng hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Cố.Dịp này,Cha đọc một bài thơ do Cha sang tác,nói đầy đủ về cuộc đời Cha cố Vinh Sơn. Đặc biệt,Cha còn biến cải toàn bài ca "Đời tôi"và hát lên "Đời Cha đi tu..."( Nguyên tác là "Đời tôi cô đơn..." ), ám chỉ cuộc đời dâng mình cho Chúa và phục vụ tha nhân của Cha Cố.Ai nấy cảm động và chăm chú nghe.Sau Thánh Lễ,Cha chủ tế làm phép khăn tang để trao cho những người thuộc huyết tộc và linh tộc của Cha Cố.Kế tiếp, ông Trần Quốc Khánh,phó chủ tịch nội vụ, đại diện HĐMV và HĐTC,các đoàn thể CGTH,các chi tộc,các ban ngành cùng toàn thể giáo dân giáo xứ La Vang,phân ưu cùng tỉnh dòng Đa Minh và tang quyến.Sau cùng là giờ cầu nguyện do HĐMV giáo xứ huớng dẫn.Trong khi đó,các Cha,các Thày,các Sơ và giáo dân lên viếng Cha Cố cho đến 9 giờ tối.

Thứ Sáu,16-01-09:

Thánh lễ hôm nay do Cha Trịnh Thế Huy,OP,chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang chủ tế vả 9 Cha đồng tế được cử hành lúc 6 giờ chiều.Trước thánh Lễ,linh cữu Cha Cố được chuyển lên Cung Thánh. Đúng gờ hành lễ,các Cha tiến lên Bàn Thánh khi ca đoàn Tri Ân cất tiếng hát: "Lạy Chúa,xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời...".Mở đầu,Cha chủ tế xin mọi người hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Cố.Cha nói về tình yêu thương của Cha Cố dành cho giáo xứ Đức Mẹ La Vang;Ngài rất vui với những thăng tiến của giáo xứ.Ngay cả khi nằm trên giường bệnh,Cha Cố không khi nào quên hỏi thăm về hoạt động của giáo xứ.Một sự kiện làm nhiều người quan tâm là hội chợ "Xuân yêu thương"của giáo xứ vừa kết thúc tốt đẹp tối Chúa Nhật thì,ngay sáng Thứ Hai,Cha Cố thảnh thơi ra đi.Phải chăng,Chúa đã chuẩn nhận tình yêu của Cha Cố dành cho giáo xứ La Vang?

Trong phần chia xẻ lời Chúa,Cha Đoàn Đình Bảng đã ôn lại,thật chi tiết,sự dấn thân của Cha Cố để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ dân Chúa từ các xứ đạo miền Bắc đến miền Nam VN,sang đến trại tỵ nạn,rồi qua Hoa Kỳ,nhất là tại thành phố Houston này. Ở đâu,Cha Cố cũng hăng say phục vụ lợi ích cho mọi người.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ,Cha Trịnh Thé Huy, đại diện cho cộng đồng dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ La Vang,nơi tổ chức tang lễ Cha Cố,cám ơn Cha cựu bề trên phụ tỉnh,các Cha,Mẹ Bề Trên và các Sơ dòng nữ Đa Minh cùng toàn thể các tin hữu đã hiệp ý cầu nguyện cho Cha Cố.

Sau Thánh Lễ,từ 7-8 giờ,liên hội Legio Mariae,các đoàn thể CGTH và các chi tộc La Vang cầu nguyện;từ 8-9 giờ,các đoàn thể thuộc giáo xứ Lộ Đức phụ trách.Trong khi các đoàn thể cầu nguyện,các tín hữu lần lượt lên viếng và bái biệt Cha Cố.

Thứ Bảy,17-01-09:

Theo lịch trình,Thánh Lễ an táng Cha cố Vinh Sơn được cử hành vào lúc 10 giờ sáng tại nhà lều.Hôm nay số người tham dự rất đông nên chưa tới giờ lễ mà các bãi đậu xe trong khuôn viên Thánh Đường,bên nhà xứ,nhà dòng đã hết chỗ.Những nguời đến sau phải đậu xe trên bãi cỏ,dọc hai bên đường hoặc trong khu đất xây công trường Đức Mẹ La Vang.Ban tổ chức tang lễ đã tiên liệu được sự kiện trên nên đã nhờ 8 nhân viên cảnh sát.thay vì 5 như thường lệ, để điều hòa xe và lưu thông.Ngay cửa chính vào lều,6 lá cờ tang xếp thành hai hàng,trong tư thế sẵn sàng đón linh cữu.Các giáo dân và đồng hương,số đông đã vào nhà lều,số còn lại đứng ngay cửa lều cùng với tang quyến. Đúng 9 giờ 40,linh cữu Cha Cố từ từ tiến đến cửa lều.Từ cuối lều hướng lên Cung Thánh,liên huynh đoàn Đa Minh,với đồng phục chỉnh tề, đứng thành hai hàng.

Thánh lễ do Cha Trần Trung Dung,OP,cựu bề trên phụ tỉnh dòng Đa Minh VN hải ngoại chủ tế.Trước Thánh Lễ,Cha chủ tế đã dành ít phút để tâm tình lần cuối với Cha Cố; Cha nêu lên những tấm gương sáng về phụng sự và phục vụ trong suốt 73 năm khấn dòng và 63 năm LM,trên những nẻo đường có dấu chân Cha cố Vinh Sơn.Cha chủ tế vừa đứt lời cũng là lúc đến giờ hành lễ với nghi thức phủ khăn Thánh lên linh cữu.Trong khi ca đoàn thuộc dòng nữ tu Đa Minh cất tiếng hát: "Khi Chúa thương gọi con về..."thì Cha chủ tế, Đức Ông và 32 Cha đồng tế cùng linh cữu tiến lên Cung Thánh.Trong số các Cha tham dự,có Cha cố Trần Chấn Chỉnh,vừa ở xa(vùng South 45),lại trọng tuổi mà cũng cố gắng đến tiễn đưa một người bạn cùng chí hướng;Cha qúa yếu nên phải vịn vao ghế lăn cùng với người đi kèm để đỡ,Cảm động và chí tình biết bao! Đặc biệt,những bài Thánh ca tiếng Việt và La Tinh được các Sơ Đa Minh hát xen kẽ trong suốt Thánh Lễ khiến những người tham dự có cảm tưởng như đang ở vào thời gian Cha Cố mới chịu chức LM,hoặc dạy La Tinh tại các chủng viện.

Sau phần chia xẻ Lới Chúa,Cha Hà Viễn Lự,OP,cũng ôn lại tiểu sử cùng sự nghiệp phụng sự và phục vụ của người anh cả Vinh Sơn.Sự cương trực,lòng qủa cảm và tính hăng say phục vụ của Cha Cố đã đem lại biết bao lợi ích,cả hai phần,cho các đoàn chiên mà Chúa đã trao phó.

Cuối Thánh lễ,Cha Đinh Minh Tiên,OP, đại diện tỉnh dòng Đa Minh,cảm ơn Đức Cha, Đức Ông,các Cha,các Thày,Sơ Bề Trên và các Sơ,các đoàn thể CGTH giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Lộ Đức,liên huynh đoàn Đa Minh TGP Galveston-Houston,các ca đoàn giáo xứ La Vang và dòng nữ Đa Minh,ban kỹ thuật và an ninh giáo xứ La Vang,các tín hữu và đồng hương khắp nơi đã quy tụ về đây để cầu nguyện và tiễn biệt Cha cố Vinh Sơn.

Thánh lễ kết thúc,Cha Hoàng Văn Thiên,OP,cử hành nghi thức cuối cùng.Khi ca đoàn cất tiếng hát: "Từ chốn luyện hình u tối..."thì linh cữu cũng được chuyển từ Cung Thánh ra cửa nhà lều.

Số người tham dự Thánh Lễ tiễn biệt Cha Cố hôm nay ước lượng trên 2000 người;vì vậy,số xe tháp tùng linh cữu ra nghĩa trang cũng nhiều.Linh cữu Cha Cố và đoàn xe tiễn rời giáo xứ lúc 11giò30 do 8 xe mô tô cảnh sát hướng dẫn và điều hòa giao thông hướng về nghĩa trang Restheaven,cạnh xa lộ 45,hướng Bắc thành phố Houston.

Tại nghĩa trang giáo xứ Đức Mẹ La Vang,Cha Truyền,OP,cử hành nghi thức hạ huyệt;sau cùng,Linh cữu Cha cố Vinh Sơn được hạ xuống.Trước khi ra về, ai nấy đặt hoa trên quan tài để tỏ long kính-mến-thương-tiếc và thay cho lời vĩnh biệt Cha cố Vinh Sơn.

Lạy Chúa,qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang,Thánh Cả Giuse và Thánh Vinh Sơn,xin cho linh hồn người mục tử trung thành và đôn hậu của Chúa là Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn Hữu Dụ được yên nghỉ muôn đồi trên nước Thiên Đàng.

Houston, 18-01-2009.

Gia Bình.

 
Thăm viếng và dâng phẩm vật tại công trình kiến tạo LD DMLV PDF Print E-mail
Friday, 14 September 2012 13:36

Thăm viếng và dâng phẩm vật tại công trình kiến tạo

Linh đài Đức Mẹ La Vang.

(Ngày 27-6-2010)

            Sau ngày 10-8-2009,ngày khởi công xây cất linh đài Đức Mẹ La Vang của giáo xứ Đức Mẹ La Vang,Houston,Texas,mọi công việc được nhà thầu Durotech tiến hành một cách đều đặn và tốt đẹp;tuy nhiên,khi vào mùa Đông,tiến trình kiến tạo bị khựng lại vì cái lạnh cắt da,xé thịt của mùa Đông Houston.Nhưng đến đầu Xuân 2010,việc kiến thiết lại tiến triển với tốc độ thật khả quan;tới giữa tháng 6,nhà nguyện đã hình thành với mái lợp, đài Đức Mẹ đã xong những phần chính,70% đường xe chạy đã được đổ bê tông,hồ chứa nước đã xong.Theo ước tính của nhà thầu thì công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10-2010; đó là phần vụ của nhà thầu,còn về các ảnh tượng và phẩm vật liên quan đến toàn thể linh đài lại là một vấn đề đặt ra cho các Cha và ban t° chức.Sau những chiết tính kỹ lưỡng,một ngân khoản cần phải có là 500 ngàn Mỹ Kim để thực hiện những nhu cầu nêu trên,trước khi nhà thầu hoàn tất và bàn giao linh đài,Do đó, một chương trình gây quỹ trong giáo xứ được thông báo trên tờ mục vụ và sau mỗi Thánh Lễ kể từ Chúa Nhật 30-5-2010.Tiếp theo,CN 20-6-10,ban tổ chức phổ biến rộng rãi đến toàn thể giáo dân về việc thăm viếng công trường linh đái Đức Mẹ và dâng phẩm vật sau mỗi Thánh Lễ CN 27-6-10.

            Sáng Chúa Nhật 27-6-10,trước khi kết thúc Thánh Lễ 7 giờ 30 sáng,Cha chủ tế Đỗ Văn Chung giới thiệu ông Lương Tắn Phú,PCT/HĐMVgiáo xứ,ngỏ lời cùng cộng đoàn.Trước máy vi âm,ông PCT mời mọi người,sau Thánh Lễ,bớt chút thời giờ sang thăm viếng linh đài trong giai đoạn sắp hoàn tất, để thấy được những gì cộng đoàn mong đợi sắp thành hiện thực; ông cũng nói sơ qua về những nhu cầu cần phải thực hiện cho linh đài và xin mọi người rộng tay bảo trợ.Sau Thánh lễ, ông PCT và các thành viên HĐMV có mặt tại tiền đình Thánh Đường để mời chào mọi người sang linh đài,trong khi Cha Chung cùng với giáo dân tiến sang linh đài.Ngay cổng Thánh Đường và lối vào linh đài,02 nhân viên cảnh sát và 01 nhân viên an ninh (security) đang hướng dẫn giao thông và những người qua lại trên đường Old Foltin.Tốp đầu tiên tiến vào nguyện đường thì đã thấy Cha chánh xứ Trịnh Thế Huy,Cha Đoàn Bình Minh và ông Lê Phủ,CT/HĐMV hiện diện nơi đây.Ngay tại cửa vào,mọi người được mời dùng điểm tâm xôi với chả lụa và nước giải khát;những đĩa xôi với chả lụa được bày trên địa trông rất ngon và hấp dẫn,chắc lại do những bàn tay khéo léo của các BMCG.Kề tiếp là mục ký tên lưu niệm trên vách chính và thăm các phòng của nhà nguyện.Trong khi đó,Cha chánh xứ và ông CT tiếp và trả lời những câu hỏi của giáo dân.Ra khỏi nhà nguyện là đài Đức Mẹ;tại đây, ông Đoàn Hùng Nghĩa,CT và các thành viên HĐTC trao tay mỗi người một danh sách ảnh tượng và những phẩm vật cần thực hiện;đồng thời giải thích những phần chưa hoàn tất của linh đài cho mọi người được tường tận. Ảnh tượng và những phẩm vật cần phải có như:tượng chịu nạn,tượng Đức Mẹ trên đài và trong nhà nguyện,14 nơi thương khó lớn chung quanh linh đài,14 nơi thương khó nhỏ trong nhà nguyện,Thánh Gía nến cao,bàn thờ,ghế ngồi,giếng rửa tội,bục đọc sách,v.v.chưa kể một số cây đa,cây sồi loại lớn để có bóng mát ngay và cân xứng với toàn thể khu vực linh đài.Sau khi quan sát 2 nơi chính,mọi người đi thăm những công trình phụ bên ngoài.Cuối cùng,những nhà hảo tâm trở lại nguyện đường để dâng hiến ảnh tượng và phẩm vật.Sau các Thánh Lễ 9 giờ,10 giờ45 sáng và 6 giờ chiều,chương trình thăm viếng tiến hành tương tự lễ thứ nhất;tuy nhiên vì nhiệt độ ngoài trời trên 90 độ F,lại thêm độ ẩm cao nên số người thăm viếng sau lễ 3 có giảm đi so với các lễ khác.Kết qủa,sau 4 Thánh Lễ,số tiến dâng hiến đạt được con số sơ khởi là 240,000 Mỹ Kim;tinh ra số ảnh tượng và phẩm vật được dâng tặng hôm nay đã đạt được số lượng rất khả quan.K‰t qủa đầy khích lệ này khiến các Cha và ban tổ chức nức lòng về sự nhiệt tình và tinh thần hợp tác của mọi người trong việc mở mang nước Chúa và tôn sùng Mẹ La Vang tại hải ngoại.

Rời khu vực kiến tạo linh dài,ai nấy đều mang chung một niềm vui là,một ngày rất gần đây,được chiêm ngưỡng linh đài Mẹ nơi quê nhà,qua linh đài đúng khuôn mẫu được thực hiện tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang,thành phố Houston,Texas,Hoa Kỳ.

Houston,CN 27-6-2010.

Gia Binh.


Last Updated on Friday, 14 September 2012 13:41
 
Một ngày trọng đại của giáo xứ Đức Mẹ La Vang PDF Print E-mail
Friday, 14 September 2012 13:26

 

Một ngày trọng đại của giáo xứ Đức Mẹ La Vang

Houston,Texas (01-01-2011)

 

            Qua cuộc trưng cầu ý kiến ngảy 19-3-2007,giáo dân giáo xứ Đức Mẹ La Vang,Houston,Texas, đã đồng lòng xây dựng đài Đức Mẹ La Vang trên khu đất 10 mẫu bên đường Old Foltin, đối diện với Thánh Đường, để tôn vinh Mẹ Maria với tước hiệu Mẹ La Vang của dân tộc Việt Nam,tại hải ngoại.

            Để thực hiện ý nguyện này,các Cha và ban tổ chức tiếp tục phát động những cuộc gây quỹ như:phong trào “hướng về linh địa La Vang” ngày 15-8-2007,chương trình “viên đá dâng Mẹ” từ ngày 02-3-2008.Sau lễ đặt viên đá đầu tiên,30-3-2008,thì có buổi tiệc gây qũy vào tối Chúa Nhật 13-9-2009,tại nhà hàng Ocean Palace,đại lộ Bellaire,Houston, Texas,rồi ngày thăm viếng và dâng phẩm vật,27-6-2010,khi linh đài đang được kiến tạo.Ngoài ra,còn có chương trình gây qũy hàng năm,hàng tuần như mở hội chợ,bán hàng mỗi sáng Chúa Nhật.

            Lòng nhiệt thành của đoàn chiên La Vang đã được Đức Hồng Y Daniel DiNardo,Tổng Giám Mục,tổng giáo phận Galveston-Houston chấp thuận việc kiến tạo đài Đức Mẹ La Vang.Sau khi ban tổ chức hoàn tất các thủ tục với chánh quyền sở tại,Ngài đã đến chủ tọa “lễ đặt viên đá đầu tiên” vào sáng Chúa Nhật,30-3-2008. Đồ án tổng quát toàn thể khu vực đài gồm đài Đức Mẹ,nhà nguyện,14 nơi thương khó và phong cảnh do họa sĩ,kiêm điêu khắc gia Phạm Thông vẽ;trong giai đoạn kiến tạo cuối cùng; cũng chính điêu khắc gia Phạm Thông là người tạo dựng 3 cây trên 3 bức tường tại linh đài.Từ bản vẽ,kiến trúc sư Đặng Lợi khai triển và chi tiết hóa theo khoa kiến trúc.Sau cùng,nhà thầu Durotech được trao phó công việc xây dựng với chi phí 3,730,000 Mỹ Kim, được khởi công ngày 10-8-2009 và kết thúc vào cuối tháng 11-2010.Ngay sau đó,các ban chuyên môn,các đoàn thể cùng những thiên nguyện viên trong giáo xứ đã nỗ lực hoàn tất những công trình phụ thuộc và chọn ngày 01-01-2011,ngày lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa để:

                 -Thánh hiến linh đài và nguyện đường Đức Me La Vang.

                 -Kỷ niệm 25 năm thành lập giáo xứ.         

            Theo chương trình nghị sự được phổ biến rộng rãi sau mỗi Thánh Lễ,trên tờ mục vụ của giáo xứ cũng như cộng đồng,các cơ quan truyền thông và thiệp mời gửi đến các gia đình trong giáo xứ,Thánh Lễ và các nghi thức thánh hiến được cử hành lúc10 giớ sáng Thứ Bảy,01-01-2011 do Đức Hồng Y Daniel DiNardo TGM/TGP chủ sự.

            Thời tiết Houston hôm nay,01-01-2011, thật tuyệt vời:trời không mưa,khí hậu khá ấm áp,bầu trời quang đãng, ánh nắng chan hòa; đang trong tiết Đông mưa,lạnh bất thường mà được như vậy thì thật là có phép lạ.Nhớ lại,ngày “đặt viên đá đầu tiên”,30-3-2008,sau khi Thánh Lễ và các thủ tục kết thúc,những người cuối cùng rời khỏi vị trí hành lễ thì trời bắt đầu đổ mưa.Chác chắn, đây là những hồng ân của Chúa và Mẹ đã ban cho đoàn chiên La Vang.Quang cảnh tại Thánh Đường và đài Đức Mẹ hôm nay thật huy hoàng và tráng lệ với một rừng cờ đủ màu sắc và biểu ngữ.Ngay cổng chính vào đài là biểu ngữ “Chào mừng Đức Hồng Y và quan khách’.Các cột điện dọc tường rào linh đài được treo những chùm bóng bay,chùm bóng lớn nhất có gắn cờ Quốc Gia.Bên phải lễ đài là một nhà lều với hai dãy bàn được dùng để tặng phần ăn trưa và qùa sau Thánh lễ.Tại 3 cổng vào là 3 lều nhỏ dành cho các ban tài chánh và hướng dẫn.Bãi đậu xe bên Thánh Đường và trên đường Old Foltin cò 4 nhân viên cảnh sát luôn tuần hành và hướng dẫn giao thông.Về truyền thông có các đài truyền hình,truyền thanh và bao chi đến ghi hình và lấy tin.Từ cổng chính nhìn vào, đài Đức Mẹ tọa lạc trên một thềm cao hơn một mét so với mặt đất và rộng như một gian cung thánh,với 3 bức tường mang 3 cây nhân tạo.Tượng Đức Mẹ La Vang,cao trên 3 mét,đứng trên cây lón nhất,nơi bức tường chính giữa;ở vị trí này,những người lái xe qua lại trên đường Old Foltin và trong khuôn viên Thánh Đường dều nhìn thấy Mẹ.Ngay sau linh đài là nhà nguyện với sức chứa khoảng 300 người.Phía trước và dưới chân Mẹ là 14 nơi thương khó,diễn tả những chặng đường mà Chúa Giêsu,con Mẹ, đã phải gánh lấy những đau thương.,phỉ báng và chịu chét trên thập gía để đền tội cho nhân loại.Từ 3 cổng vào trên đường Old Foltin,người ta có thể đến đài Đức Mẹ bằng 3 con đường,một đường thẳng chính giữa và 2 đường vòng;hôm nay,3 đường này đã được kê gần 3000 ghế ngồi..Qúy Sơ và các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành,với đồng phục,ngồi tại những hàng ghế đã được chỉ định. Đến giờ hành lễ,số người tham dự đã xử dụng hết những ghé kê sẵn;ngoài ra,trên tiền đình và trong hành lang Thánh Đường,cũng có một số người hướng về lễ đài hiệp ý với mọi ngườiTrên đường chính dẫn đến lễ đài,đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và đoàn Hướng Đạo La Vang,mỗi đoàn 25 em,tượng trưng cho 25 năm thành lập giáo xứ,với đồng phục chỉng tề,kế tiếp là các thiếu nữ tiến hoa,khăn xếp, áo vàng,xanh và hồng,dàn thành hai hàng rào danh dự.Bên trái và sát với lễ đài là ca đoàn tổng hợp,do nhạc trưởng Trần Tấn Định điều khiểnTất cả sẵn sàng chào đón vị chủ chiên của tổng giáo phận.

            Đúng 10 giờ, Đức Hồng Y và đoàn tùy tùng,từ nhà nguyện,theo đường vòng để đến đường chính rồi tiến lên lễ đài,giữa hai hàng rào danh dự và từng hồi chiêng trống đón chào.Đi đầu là 28 hiệp sĩ Columbus,xếp thành 2 hàng,trông thật oai nghiêm,kế đến là Thánh Gía,24 em giúp lễ,12 Cha,rồi đến Đức Hồng Y có 2 thày phó tế Nguyễn Sĩ Bạch và Đỗ Nguyên Chương tháp tùng hai bên.Trong số các Cha,ngoài Cha chánh xứ Đaminh Trịnh Thế Huy,hai Cha phó Giuse Đỗ Văn Chung và Gioan Baotixita Đoàn Bình Minh,có Cha Michael thuộc văn phòng tổng giáo phận,Cha Giuse Nguyễn Thanh Liêm chủ tịch liên đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ,Cha Giuse Trần Trung Liêm bề trên phụ tỉnh dòng Đa Minh hải ngoại,Cha chánh xứ tiên khởi Giuse Phạm Văn Tuynh và các Cha thuộc tổng gióa phận Galverton-Houston.Cha phó Đoàn Bình Minh đảm trách việc phối hợp với Cha Michael đẽ điều khiển chương trình trong suốt buổi lễ.

            Đến vị trí hành lễ dưới chân Đức Mẹ, Đức Hồng Y bắt đầu các nghi thức.Mở đầu,Ngài chúc mừng năm mới mọi người,chúc mừng giáo xứ La Vang tròn 25 tuổi;Ngài tỏ ý rất vui mừng đến đây dâng Thánh Lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cử hành nghi thức thánh hiến nguyện đường và đài Đức Mẹ để tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria.Kế tiếp,Ngài làm phép nước rồi rảy nước phép linh đài,nguyện đường;cùng lúc,Cha chánh xứ Trịnh Thế Huy va Cha phó Đỗ Văn Chung rảy nước phép 14 nơi thương khó,hai thày phó tế rảy nước phép trên các giáo dân.Trong phần chia sẻ lời Chúa,sau khi diễn giải về bài đọc và phúc âm, Đức Hồng Y đề câp đến ý nghĩa thật quan trọng là Đức Me sinh ra Chúa Kitô và nhờ Chúa Kitô mà nhân loại được liên kết vơi Thiên Chúa.Ngài cũng hướng về đất nước Việt Nam với nhiều khó khăn mà cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ La Vang xuất phát từ đó.Sau phần giảng thuyết,Ngài cử hành nghi thức thánh hiến bàn thờ ngoài trời của linh đài và nguyện đường.Thánh Lẽ được tiếp tục.với phần dâng của lễ.do 10 Bà Mẹ Công Giáo đảm nhiệm.

            Trước khi Thánh Lễ kết thúc,Cha chánh xứ Trịnh Thế Huy,thay mặt giáo xứ Đức Mẹ La Vang,lên cám ơn Đức Hồng Y,qúy Cha,qúy Thày,qúy Sơ,qúy quan khách cùng toàn thể qúy vị và anh chị em hiện diện.Nhân dịp này,Cha cám ơn và nhắc đến công lao của Cha chánh xứ tiên khởi Giuse Phạm Văn Tuynh,các Cha chánh xứ tiền nhiệm như Cha cố Vincent Nguyễn Hữu Dụ,Cha Anthony Đào Quang Chính,qúy Thảy,qúy Sơ, đã bỏ nhiều công sức trong việc xẩy dựng và phát triển giáo xứ.Cũng mượn dịp này,Cha ngỏ lời cảm ơn đến qúy ân nhân trong và ngoài giáo xứ,các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành,các chi tộc và toàn thể giáo dân,đả đóng góp công,của trong suốt 25 năm qua để giáo xứ phát triển về mọi mặt như hiện tại và nhát là việc hoàn thành nguyện đường và linh đài Đức Mẹ La Vang hôm nay.Sau cùng,Cha cám ơn họa sĩ kiêm điêu khắc gia Phạm Thông,kiến trúc sư Đặng Lợi và công ty xây cất Durotech,những người đã đóng góp kỹ thuật chuyên môn cho công trình kiến tạo linh đài,từ khởi đầu cho đến khi hoàn tất;kế tiếp,Cha mời qúy ông Phạm Thông, Đặng Lợi và giám đốc công ty Durotech lên lễ đài nhận 3 tấm lắc,là món qùa lưu niệm và ghi ơn của giáo xứ.Sau khi nhận 3 tấm lắc từ các em giúp lễ,ba kỹ thuật gia đến chào Đức Hồng Y và được Ngài bắt tay than mật.Cha Chánh xứ rời vị trí và Thánh Lễ kết thúc bằng phép lành cuối lễ do Đức Hồng Y và các Cha ban. Đức Hồng Y,qúy Cha,qúyThày và đoàn tùy tùng rời lễ đài tiến về nhà nguyện;cùng lúc,ca đoàn tổng hợp dâng lên Đức Mẹ bài ca”Cung Chúc Trinh Vương”.Tiếng hát vừa dứt cũng là lúc các chum bóng bay được thả lên không trung và 4 dây pháo trong sân Thánh Đường,mỗi dây dài 10 mét,bắt đầu nổ ran báo hiệu mọi sự kết thúc tốt đẹp; đồng thời, ông Lương Tấn Phú,phó chủ tịch ngoại vụ lên máy vi âm mời mọi người tiến về nhà bạt để nhận qùa của giáo xứ gồm một phần ăn trưa đựng trong hộp,một tấm lịch năm 2011 và một hộp,trong đó có hình Đức Mẹ LaVang được in bằng nhũ vàng trên dải nhung đỏ cỡ 20cmx45cm;hai bên Mẹ,có hai hàng chữ dọc: ĐỨC MẸ LA VANG - CẦU CHO CHÚNG CON,dưới chân Mẹ là 3 hàng chữ:Giáo xứ Đức Mẹ La Vang – Houston,Texas – Kính tặng.

            Khi những người cuối cùng rời nhà bạt và linh đài cũng là lúc đồng hồ chỉ 12 giờ 20 trưa.Như vậy,trong suốt tiến trình kiến tạo linh đài,từ lúc khởi sự cho đến hôm nay,mọi việc đều diễn tiến tốt đẹp như qúy Cha,ban tổ chức và mọi người mong đợi;do đó,ta có thể xác quyết rằng:tất cả,“Từ khởi sự cho đến hoàn thành” đều nhờ ơn Chúa và Mẹ.

            Xin tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ La Vang,cảm ơn mọi người.

Giáo xứ Đức Mẹ La Vang,Houston,Texas,ngày 01-01-2011.

Gia Bình ghi lại.


Last Updated on Friday, 14 September 2012 13:42
 
Đức Giám Mục Thái Bình dâng Thánh Lễ PDF Print E-mail
Friday, 14 September 2012 13:09

 

Đức Giám Mục Thái Bình dâng Thánh Lễ

Tại Thánh Đường giáo xứ Đức Mẹ La Vang

Houston,Texas.


          Nhân chuyến công du Hoa Kỳ,Đức Giám Mục Phê Rô Nguyễn Văn Đệ,Giám mục địa phận Thái Bình,Việt Nam,đã ghé thành phố Houston và cử hành thánh Lễ vào lúc 9 giờ sáng Chúa Nhật,19-8-2012,tại Thánh Đường giáo xứ Đức Mẹ La Vang,Houston,Texas,Hoa Kỳ.

            Như chương trình đã dự liệu,Đức Giám Mục đến Thánh Đường lúc 8 giờ 45 và được Cha chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng đón chào và hướng dẫn vào phòng áo của Thánh Đường.

            Đúng 9 giờ,ĐGM,7 Cha đồng tế và Thày Phó Tế tiến lên bàn Thánh,khi ca đoàn Tri Ân đồng ca bài Thánh Ca nhập lễ.Đồng hành với ĐGM,ngoài Cha chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng,Cha phó Thomas Aquinas Trần Thiên Ân,còn có Cha chánh xứ tiên khởi Giuse Phạm Văn Tuynh,Cha nguyên chánh xứ Đa Minh Trịnh Thế Huy,Cha Anthony Phạm Hữu Tâm,Cha Giuse Phạm Quang Tuyến,Cha Giuse Nguyễn Văn Mạnh và Thày Phó Tế Michael Nguyễ Kim Khánh.                                

            Trước khi cử hành Thánh Lễ,Cha chánh xứ chào mừng và giới thiệu cùng toàn thể giáo dân hiện diện:ĐGM Phê Rô Nguyễn Văn Đệ thuộc dòng Don Bosco và hiện là chủ chiên của giáo phận Thái Bình,Việt Nam,tiếp đến là các Cha đồng tế và Thày Phó Tế.Một tràng pháo tay chào mừng ĐGM và các vị được giới thiệu.Sau cùng,Cha thông báo những ý xin trong Thánh Lễ.Tiếp theo Cha chanh xứ,ĐGM ngỏ lời cùng qúy Cha,Thày,qúy Sơ cùng toàn thể giáo dân hiện diện.Lại một tràng pháo tay của của các tín hữu,thay cho lời tri ân..

            Thánh Lễ bắt Đầu lúc 9 giờ 15.Trong phần chia sẻ lời Chúa,ĐGM đã nhấn mạnh đến tình yêu của Thiên Chúa qua hy lễ trên Thập Gía khi xưa và bí tích Thánh Thể trong các Thánh Lễ hàng ngày,để rồi Ngài đi đến kết luận là chén đắng của Chúa Ky Tô vẫn còn đầy vì loài người mà Chúa đã lấy mạng sống để chuộc tội cho,vẫn chưa yêu,chưa tin vào Thiên Chúa.Sau phần giảng thuyết,Thánh Lễ tiếp tục.

            Trước khi Thánh Lễ kết thúc,Cha chánh xứ thông báo vào lúc 3 giờ chiều nay,cũng tại Thánh Đường này,ĐGM sẽ cử hành Thánh Lễ dành riêng cho các tín hữu và than hữu của giáo phận Thái Bình;đồng thời,Cha cũng ngỏ ý xin mọi người góp một bàn tay với giáo phận Thái Bình.Thánh Lễ Kết thúc lúc 10 giờ 20,sau khi ĐGM và các Cha ban phép lành cuối lễ.

            Rời Cung Thánh,ĐGM đứng tại hành lang để gặp gỡ giáo dân,nhất là những người gốc giáo phận Thái Bình đến vấn an Ngài và thăm hỏi về giáo phận mẹ

GX La Vang,19-8-2012.

Gia Bình ghi lại.


Last Updated on Friday, 14 September 2012 13:44
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2