Tu Sĩ
PDF Print E-mail

Hinh Cha Vuong - Small 

Cha Chánh Xứ (Pastor):

Rev. J.B. Nguyễn Đức Vượng, O.P.
Hinh Cha An - Small

Cha Phó (Parochial Vicar):

Rev. Thomas Trần Thiên Ân, O.P.

DeconKhanh

 

Phó Tế (Deacon):

Deacon Michael Nguyễn Kim Khánh