Error 403

} margin: 0; #logo { margin: auto; } color: #4C5CBD; AlterVista - Create Free Web Site font-size: 12px; text-decoration: underline; font-weight: normal; margin-top: 5%; font-size: 12px; margin: 0 0 10px 0; margin-bottom: 10px; margin: 0 0 20px 0; } color: #FECC04; } font-family: Arial, Helvetica, sans; } #footer { p {

This can be due to:

a { "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> padding: 0;
 • The index file, usually index.html, for this directory is missing.
 • color: #555; font-size: 48px; width: 540px; a:hover { color: #555;

  You can't access to the requested page or directory.

  } font-weight: normal; margin: 0 0 30px 0; } #container { Error 403 :( color: #F7931E; margin: 10px 0; border-top: 1px solid #d9d9d9; h1 { color: #555;
  PDF Print E-mail

  Ca Doan Cecilia ng Tm

   

  Vài Nét Về Ca Đoàn Cecilia Đồng Tâm (About Ca Đoàn Đồng Tâm):        

  Ban Chấp Hành (Staffs):

  Đoàn Trưởng:      Trần Linh Giang  DT 832-455-8720
  Đoàn Phó:            Nguyễn Bich  DT 713-493-8557
  Thủ Quỷ/Thư Ký:  Thanh Hoàng
  Ca Trưởng:          Chị Nguyễn Hồng Thái   DT 832-922-2690
                             Anh Nguyễn Vũ Sơn   DT 713-966-9912
  Keyboard:            Nguyễn Minh Nhật và Nguyễn Vũ Thiện
  Âm Thanh:           Đinh Hùng Sơn

   

  Liên Lạc (Contact Information):-

  Các bạn muốn tham gia vào Ca Đoàn xin liên lạc điện thoại ban chấp hành ca đoàn hoạc email vào This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  Website Link:

  Group's Website

  Hình Ảnh (Group Photos):

   alt

   alt

   tn[1]

   alt

   alt

   CDT 4

   

   

   

   

  Last Updated on Saturday, 28 March 2015 07:23