Văn Phòng Giáo Xứ
PDF Print E-mail

Văn Phòng Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

(Our Lady of La Vang Parish Office):

 

Địa Chỉ & Hướng Đi (Address & Directions):

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Houston, Texas USA.

(Our Lady of La Vang Parish, Houston, Texas USA.)

    • 12320 Old Foltin Road, Houston, Texas 77086 
    • Điện Thọai (Phone): (281) 999-1672

Directions