Bản Tin Mục Vụ 22-02-2015 Print E-mail
Saturday, 21 February 2015 22:17

Bản Tin Mục Vụ Chúa Nhật 22-02-2015
Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang,
Houston Texas