Video Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 05/03 – 11/03/2015

Error 403

} margin: 0; #logo { margin: auto; } color: #4C5CBD; AlterVista - Create Free Web Site font-size: 12px; text-decoration: underline; font-weight: normal; margin-top: 5%; font-size: 12px; margin: 0 0 10px 0; margin-bottom: 10px; margin: 0 0 20px 0; } color: #FECC04; } font-family: Arial, Helvetica, sans; } #footer { p {

This can be due to:

a { "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> padding: 0;
 • The index file, usually index.html, for this directory is missing.
 • color: #555; font-size: 48px; width: 540px; a:hover { color: #555;

  You can't access to the requested page or directory.

  } font-weight: normal; margin: 0 0 30px 0; } #container { Error 403 :( color: #F7931E; margin: 10px 0; border-top: 1px solid #d9d9d9; h1 { color: #555;
  Video Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 05/03 – 11/03/2015 E-mail
  Thursday, 12 March 2015 18:32

  • Hãy học làm điều thiện
  • Thế gian che mắt chúng ta khiến chúng ta không thấy những nhu cầu của người nghèo
  • Câu chuyện Ðức Giêsu tẩy uế Ðền Thờ
  • Bỏ rơi không săn sóc thăm viếng cha mẹ già là một tội trọng
  • Hãy trở nên đền thờ sống động của Thiên Chúa

  VietCatholic News