Audio Chia Sẻ Lời Chúa Lễ Chúa N 4 MC B Print E-mail
Monday, 16 March 2015 04:43

Sẻ Lời Chúa Lễ Chúa Nhật 4 MC B , của Cha Gioan B. Nguyễn Đức Vượng tại Gx. Đức Mẹ La vang, Houston Texas.

Ngày 15-03-2015