Audio Chia Sẻ Lời Chúa Lễ Chúa N 5 MC B
Audio Chia Sẻ Lời Chúa Lễ Chúa N 5 MC B E-mail
Monday, 23 March 2015 11:54

Sẻ Lời Chúa Lễ Chúa Nhật 4 MC B , của Cha Gioan B. Nguyễn Đức Vượng tại Gx. Đức Mẹ La vang, Houston Texas.

Ngày 22-03-2015