PDF Print E-mail

 ****Ngày tự trường của niên khóa 2014-2015 sẽ là Ngày 23 Tháng 8, Năm 2014 vào lúc 2:20 Chiều.****

 

Phiếu xếp lớp đã được gửi về nhà.

School Calendar - Year   2014-2015
Trung Tâm Giáo Dục La Vang
Date Agenda Note
August 10, 2014 Parent's meeting   Sunday after 9:00 & 10:30 AM Mass  
August 23, 2014 First   Day of School - Rules & Regulations                                   (Fall   Semester) Việt   Ngữ Bài 1 & Học Ôn những bài đã học năm ngoái
August 30, 2014 Labor   Day weekend - Vietnamese Catechists' Conference at Our Lady of Lavang NGHỈ HỌC                                             NO CLASSES
September 6, 2014 TẾT   TRUNG THU 2014 (actual date: September 8, 2014) Việt   Ngữ Bài 2
September 13, 2014 Việt   Ngữ Bài 3  
September 20, 2014 Việt   Ngữ Học Ôn Bài 1 - 3  
September 21, 2014 Sunday   - 9/21 /2014 at 10:30am - GL10 (TS2) Parent's meeting to introduce staff   & TS program. (All parents must attend)    HỌP   PHỤ HUYNH LỚP GIÁO LÝ 10 - (THÊM SỨC 2)
September 27, 2014 (Sacred & Safe Program for entire   school) Việt   Ngữ Bài Kiểm 1 (Bài 1 -3)
October 4, 2014 Hội   Chợ Thu Yêu Thương                                                                           Fall Festival on October 3,4,5, 2014 (need to   confirm) NGHỈ HỌC                                             NO CLASSES
October 11, 2014 VIRTUS   Training for NEW Teachers (11am-2pm) Việt   Ngữ Bài 4
October 12, 2014 Sunday   -10/12, 2014 at 10:30am - GL9 (TS1) Parent's meeting to introduce staff &   TS program. (All parents must attend)                                HỌP   PHỤ HUYNH LỚP GIÁO LÝ 9 - (THÊM SỨC 1)
October 18, 2014 Việt   Ngữ Bài 5  
October 25, 2014 Việt   Ngữ Bài 6  
November 1, 2014 Việt   Ngữ Bài 7  
November 2, 2014 Sunday   11/2/2014 at 10:30am - TS2 Students & Sponsor Meeting (Roles &   Responsibility of Sponsors & students) HỌP   NGƯỜI ĐỠ ĐẦU & CÁC HỌC SINH LỚP GIÁO LÝ 10 -THÊM SỨC 2.
November 8, 2014 ********   Việt Ngữ - Ôn Bài - (Bài 4 - 7) *********  
November 15, 2014 Keeping the Promise Alive (REFRESHER COURSE for those who took   VIRTUS between 2003-2008)   12pm-2pm                             Việt   Ngữ Bài Kiểm 2 (Bài 4 -7)
November 22, 2014 *****   Việt Ngữ - Ôn Thi Học Kỳ 1 (Bài 1 - 7)   *****  
November 23, 2014 Sunday,   November 23, 2014 at 10:30 AM - TS2   Parents Meeting for TS2 Retreat - All parents must attend.  
November 29, 2014 Thanksgiving   Day weekend NGHỈ HỌC                                             NO CLASSES
December 6, 2014 - 2nd Sunday Advent Giáo   Lý Final Exam: 1st Semester / ****** Việt Ngữ Thi Viết / Học Kỳ 1 ******                                        
December 13, 2014 Third Sunday Advent Giáo   Lý Make up Final Exam                                                         ****** Việt Ngữ Thi Đọc / Học Kỳ 1 ****** Thi   Vết / Đọc cho các em vắng mặt
December 20, 2014     Fourth Sunday Advent Report   Cards Distribution / Christmas Party                                        Việt   Ngữ Bài 8
December 27, 2014 to January 9, 2015 Christmas   break /New Year break- No   Classes -                           NGHỈ   HỌC
January 10, 2015 First   Day of School - (Spring Semester)   -                          Việt   Ngữ Bài 9
January 17, 2015 Confirmed   DATES for GL10 Confirmation RETREAT - Jan 16, 17,&   18, 2015. (will skip VN/GL classes) Việt   Ngữ Bài 10
January 24, 2015   Việt   Ngữ Bài 11
January 31, 2015 ********   Việt Ngữ - Ôn Bài - (Bài 8 - 11) ********  
February 6, 2015 First   Reconciliation for GL2 classes - from 6:00pm-9pm RESERVE   CHAPEL /MEETING RMS.
February 7, 2015 Date   for GL 9 - 1 DAY RETREAT from 9 AM-9 PM     - RESERVE CHAPEL & MEETING   ROOMS (9th graders will skip VN/GL classes)              Việt   Ngữ Bài Kiểm 3 (Bài 8 -11)
February 14, 2015   Việt   Ngữ Bài 12
February 21, 2015 First   Sunday Lent Tết   Nguyên Đán - YEAR of THE GOAT-                             Thursday,   February 19, 2015 No   Classes                                     NGHỈ HỌC
February 28, 2015 Second   Sunday Lent Lenten Reflection for GL3, GL4 & GL5   from 4pm-5:45pm  Việt   Ngữ Bài 13
March 7, 2015 -   Third   Sunday Lent Lenten Reflection for   GL6, GL7 & GL8 from 4pm-5:45pm Việt   Ngữ Bài 14
March 14, 2015 Fourth Sunday Lent Spring   Break March 9-13 (for Klein, Aldine, Tomball, Cy-fair). Spring Break March 16-20 for Spring ISD. SPRING   BREAK - NO CLASSES           NGHỈ HỌC
March 21, 2015 Chapter   16 - The Liturigical Year / Homework Ch 16 Bible Character Project Due Việt   Ngữ Bài 15
March 28, 2015 (Palm Sunday) Palm   Sunday - Stations of the Cross Việt   Ngữ Bài Kiểm 4 (Bài 12 -15)
April 4, 2015 Easter   Break - No School EASTER   BREAK - NO CLASSES           NGHỈ HỌC
April 11, 2015 *****   Việt Ngữ Ôn Thi Học Kỳ 2 ******  
April 18, 2015 Giáo   Lý Final Exam --- ***** Việt Ngữ Thi   Viết / Học Kỳ 2 *****                                                             
April 25, 2015 Giáo   Lý Make up Final Exam --- ***** Việt   Ngữ Thi Đọc / Học Kỳ 2 *****  
May 2, 2015 MARIAN   DAY for OUR LADY OF LAVANG - Students will have special class session. Day   of Devotion to Mary
May 9, 2015 Thi   Viết /Đọc Học Kỳ 2 cho các em chưa thi ----- Final Report Card Due for   GL                                 
May 16, 2015 Last   Day of School - Distribution of Final Report Cards to students Lễ   Mãn Khóa
May 22, 2015 Proposed   First Holy Communion Retreat on Sat. May 22: 9 AM - 4 PM  
May 23, 2015 Proposed   1st Holy Communion Mass on Sunday May 23, 2014 @ 3:00 PM  
May 29, 2015 Proposed   Day of Reflection for Confirmation for Confirmation Students & Sponsors.   Friday (May 29, June 5 or June 12,   2015): 9 AM - 4 PM. May   change per decision on Confirmation Mass Date.
May 30, 2015 Proposed   Confirmation Mass @ 3pm (May 31, June   7, June 14, 2015) May   change per decision on Confirmation Mass Date.
Note: This School Calendar may change due to our   Church's activities.  
Xin lưu ý: Thời   khóa biều này có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh của Giáo Xứ.

 

Last Updated on Sunday, 25 January 2015 09:59