PDF Print E-mail

 

Liên Lạc (Contact Information): 

 • Trưởng Ban Điều Hành
  • Thầy Ngô Quang Tuyến
 • Phó Ban Điều Hành:
  • Cô Đinh Lê Thu-Nguyệt
 • Điện Thọai (Phone):
  281-999-1672 hay 281-451-3659
 • Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Trưởng Ban Giáo Lý: Thầy Bùi Văn Trương - 281-452-4687

 • Phó Ban Giáo Lý (Đặc Trách Khối Thêm Sức): Cô Nguyễn Thu Hoài -832-244-1818

 • Trưởng Ban Việt Ngữ:  Cô Tăng Minh Tâm – 281-871-8385

  Trưởng Khối VN 1 & 2: Thầy Bùi Tuấn Anh Kiệt

  Trưởng Khối VN 3 & 4: Cô Tăng Hương Thảo – 832-279-6520

  Trưởng Khối VN 5, 6, 7 & 8: Thầy Nguyễn Sỹ Long 281-684-6250

  Ban Kỷ Luật: Thầy Nguyễn Hùng Kevin – 832-335-2423

  Ban Phụ Giáo: Cô Trần Pauline - 832-293-7005

  Ban Hồ Sơ: Thầy Trần Ngọc Hoàng – 713-417-7908

  Văn Phòng: Cô Vũ Quỳnh Hoa – 832-865-1186

 

Giở Văn Phòng Làm Việc (Office Hours):

 • Thứ Bảy (Saturday):
  • 2:00pm - 6:00 pm

Địa Chỉ & Hướng Đi (Address & Directions):

 • 12320 Old Foltin Road, Houston, Texas 77086

 • Directions